Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem przed wynajmem. 
Wynajem studia wiąże się z jego akceptacją.

Regulamin
§1
Summer Studio mieszczące się pod adresem: ul. Żurawia 24a/8, 00-515 Warszawa, numer NIP: 8330005022 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
Dodatkowo studio może być wynajmowane m. in. do: sesji castingowych, warsztatów, szkoleń, przymiarek i innych. Jeśli masz pomysł napisz zadzwoń - omówimy Twoje pomysły.
§2
Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym.
Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu.
Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez
osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania, w przeciwnym razie Wynajmujący może naliczyć opłatę za ponadnormatywne sprzątanie i przywrócenie studia do stanu pozwalającego na jego kolejne użytkowanie.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.
Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.
Studio posiada normalne ślady użytkowania spowodowane naturalnym zużyciem wynikającym z charakteru wynajmów, które nie wpływają na jakość dostarczanych usług.
§3
Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.
Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
Osoby niepełnoletnie, a w szczególności dzieci musza znajdować sie w studiu pod całkowitą, nieprzerwana opieka rodzica lub opiekuna prawnego, który bierze za niego całkowitą odpowiedzialność.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
§4
Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
Odwołanie, przełożenie lub zmiana dat wynajmu studia na 96h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego mailowo najpóźniej 72 h przed planowanym dniem wynajmu.
Wszelką odpowiedzialność finansową ze ew. straty lub uszkodzenia powstałe w studio podczas wynajmy ponosi Najemca.
Wszelkie uszkodzenia ścian wymagające ich malowania czy napraw pokrywa Najemca. Koszt malowania / napraw ścian od 100 pln netto.
Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. W przeciwnym razie Wynajmujący nalicza opłatę za sprzątnie studia w wysokości od 50 do 350 pln.
Obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz zostawiania rzeczy na klatce, schodach, holu.
Opłata za pozostawienie sprzętu, rzeczy itp na klatce schodowej, schodach, holu wynosi 2000 pln.
§5
Rezerwacji studia można dokonać: mailowo: studio@summerstudio.com.pl.
Rezerwację zawsze należy potwierdzić mailowo.
Czas trwania wynajmu studia liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji, do momentu opuszczenia go przez ostatnią osobę. 
W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.
Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do wynajmu Studia.
§6
Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Summer Studio” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.
§7
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.09.2020 roku. 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
§8
Studio zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rezerwacji lub konieczności jej odwołania w przypadkach nagłych lub niezależnych od Studia.
§9 Najemca uzyskuje prawa do wykorzystania wizerunku Studia w momencie uiszczenia płatności za Studio.
§10 W studiu, ze względów bezpieczeństwa, znajduję się monitoring. Obejmuję on drzwi wejściowe i korytarz. 


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Summer Studio poprzez serwis.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest SUMMER STUDIO z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 24a/8 00-515 Warszawa, NIP: 8330005022.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane przez Zamawiającego są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Dane osobowe przekazane Summer Studio nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
Back to Top