Cennik

 Sesje zdjęciowe - 100 pln/godz. (W cenę wynajmy wliczony jest jedna lampa światła ciągego LED, kolejne lampy światła ciągłego - 50 pln każda) Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z cennikiem na summerstudio.com.pl/sprzęt

Warsztaty  / Szkolenia* - 100 pln/godz.

Plany filmowe - 150 pln/godz. (W cenę wynajmy wliczone są dwa światła ciągłe LED.)

Eventy - wycena indywidualna

Wynajem "na cały dzień" - 10 lub więcej godz. - wymagana przedpłata 50%

Asystent studia - 300 pln / dzień (potrzeba wcześniejszego poinformowania)

Minimalny czas wynajmu - 3 godziny (Jeżeli potrzebujesz mniej daj znać)

Ceny NETTO, wystawiamy faktury VAT


Zużycie tła - 40 pln za metr bieżący

Odwołanie na 48 godzin przed - płatne 50%

Odwołanie na 24 godzin przed - płatne 100%

Odwołanie w dniu zdjęć - płatne 100%

Odwołanie dnia zdjęciowego powyżej 8 godzin na mniej niż 72h przed sesją - płatne 100% 

Koszt wynajmu liczony wg godzin rezerwacji, lub dodatkowo płatne za każdą następną godzinę przedłużenia (do momentu opuszczenia Studia przez Wynajmującego)

Każda dodatkowa rozpoczęta godzina płatna wg cennika

* - do 10 osób 

** - w usługę asystenta wliczone jest ewentualne ponadnormatywne sprzątanie

Rezerwacja studia wiąże się z akceptacją Regulaminu i Cennika.

Instalacja elektryczna wytrzymuje 1000W halogen i 2500 W HMI (z jednej linii.)

Zapoznaj się z Regulaminem:

Regulamin
§1
Summer Studio mieszczące się pod adresem: ul. Żurawia 24a/8, 00-515 Warszawa, numer NIP: 8330005022 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
Dodatkowo studio może być wynajmowane m. in. do: sesji castingowych, warsztatów, szkoleń, przymiarek i innych. Jeśli masz pomysł napisz zadzwoń - omówimy Twoje pomysły.
§2
Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym.
Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu.
Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez
osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania, w przeciwnym razie Wynajmujący może naliczyć opłatę za ponadnormatywne sprzątanie i przywrócenie studia do stanu pozwalającego na jego kolejne użytkowanie.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.
Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.
§3
Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.
Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
§4
Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
Odwołanie rezerwacji wynajmu studia na 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50%, w dniu sesji 100% wg cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu.
Wszelką odpowiedzialność finansową ze ew. straty lub uszkodzenia powstałe w studio podczas wynajmy ponosi Najemca.
Wszelkie uszkodzenia ścian wymagające ich malowania czy napraw pokrywa Najemca. Koszt malowania / napraw ścian to 50 - 350 pln netto.
Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. W przeciwnym razie Wynajmujący nalicza opłatę za sprzątnie studia w wysokości od 50 do 350 pln.
Opłata za pozostawienie sprzętu, rzeczy itp na klatce schodowej, schodach, holu wynosi 1000 pln.
§5
Rezerwacji studia można dokonać: telefonicznie: +48 882 188 018, mailowo: studio@summerstudio.com.pl za pośrednictwem profilu studia na portalu społecznościowym Facebook, za pośrednictwem profilu studia w serwisie społecznościowym Instagram.
Rezerwację zawsze należy potwierdzić mailowo lub za pośrednictwem profilu studia na portalu społecznościowym Facebook, lub za pośrednictwem profilu studia na fotograficznym w serwisie społecznościowym Instagram.
Płatności można dokonać albo w siedzibie studia gotówką bądź dokonując przelewu.
Czas trwania wynajmu studia liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji, do momentu opuszczenia go przez ostatnią osobę. 
W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.
Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do wynajmu Studia.
§6
Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Summer Studio” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.
§7
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.09.2020 roku. 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
§8
Studio zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rezerwacji lub konieczności jej odwołania w przypadkach nagłych lub niezależnych od Studia.
Back to Top