Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem oraz Cennikiem przed wynajmem. 
Wynajem studia wiąże się z ich akceptacją.

Regulamin
§1
Summer Group S.C. mieszczące się pod adresem: Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa, numer NIP: 5342678110 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
Dodatkowo studio może być wynajmowane m. in. do: sesji castingowych, warsztatów, szkoleń, eventów, przymiarek i innych. 
§2
Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficzno - filmowego z wyposażeniem studyjnym.
Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu.
Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez
osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania, w przeciwnym razie Wynajmujący może naliczyć opłatę za ponadnormatywne sprzątanie i przywrócenie studia do stanu pozwalającego na jego kolejne użytkowanie. 
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.
Wszelkie uszkodzenie mebli, dekoracji i elementów wystroju muszą być pokryte finansowe przez Najemcę w dniu wynajmu w kwocie 100% wartości uszkodzonego przedmiotu.
Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.
§3
Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.
Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
W studiu obowiązuje zakaz przybywania zwierząt.
Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
Studio posiada normalne ślady użytkowania spowodowane naturalnym zużyciem wynikającym z charakteru wynajmów, które nie wpływają na jakość dostarczanych usług.
§4
Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika podanego na stronie www.
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
Odwołanie, przełożenie lub zmiana dat wynajmu studia na 120h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100%.
O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego mailowo oraz musi zwrotnie zostać potwierdzone przez Summer Studio.
Wszelką odpowiedzialność finansową ze ew. straty lub uszkodzenia powstałe w studio podczas wynajmy ponosi Najemca.
Wszelkie uszkodzenia ścian wymagające ich malowania czy napraw pokrywa Najemca. 
Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. W przeciwnym razie Wynajmujący nalicza opłatę za sprzątnie studia w wysokości od 50 do 500 pln.
Obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz zostawiania rzeczy na klatce, schodach, holu.
Opłata za pozostawienie sprzętu, rzeczy itp na klatce schodowej, schodach, holu wynosi 500 pln netto.
Opłata za parkowanie w innym miejscu niż oznaczone miejsca parkingowe Summer Studio wynosi 500 pln netto.
Wszelkie duże prace adaptacyjne / scenograficzne przed np. eventami, dużymi planami filmowymi itp, wykonywane w niestandardowych godzinach pracy studia (06:00-22:00) muszą być skonsultowane z Administracją budynku. 
Wszelkie prace muszę się odbywać w sposób nie utrudniający korzystanie z budynku innym osobom.
§5
Rezerwacji studia należy dokonać mailowo: studio@summerstudio.com.pl.
Rezerwację zawsze należy potwierdzić mailowo załączając dane płatnika faktury. Rezerwacja jest aktywna tylko po otrzymaniu mail zwrotnego z potwierdzeniem przez Summer Studio.​​​​​​​
Czas trwania wynajmu studia liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji, do momentu opuszczenia go przez ostatnią osobę. 
W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.
Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do wynajmu Studia.
§6
Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Summer Studio” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.
§7
Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.06.2024 roku.  Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
§8
Studio zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rezerwacji lub konieczności jej odwołania w przypadkach nagłych lub niezależnych od Studia.
§9 Najemca uzyskuje prawa do wykorzystania wizerunku Studia w momencie uiszczenia wszystkich płatności za Studio.
§10 Studio zastrzega sobie możliwość zmian w wystroju oraz umeblowaniu bez konieczności informowania Wynajmującego.
§11 Wszelkie uwagi co do studia Wynajmujący powinien zgłosić obsłudze przed rozpoczęciem wynajmu.
§12 W studiu, ze względów bezpieczeństwa, znajduję się monitoring. Obejmuje on drzwi wejściowe i korytarz. 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Summer Studio poprzez serwis.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest SUMMER GROUP S.C, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa, NIP: 5342678110.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane przez Zamawiającego są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Dane osobowe przekazane Summer Studio nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
Back to Top