Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem przed wynajmem. 
Wynajem studia wiąże się z jego akceptacją.

Regulamin
§1
Summer Studio mieszczące się pod adresem: Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa, numer NIP: 8331042060 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
Dodatkowo studio może być wynajmowane m. in. do: sesji castingowych, warsztatów, szkoleń, przymiarek i innych. Jeśli masz pomysł napisz zadzwoń - omówimy Twoje pomysły.
§2
Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficzno - filmowegi z wyposażeniem studyjnym.
Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu.
Sprzęt oświetleniowy i studyjny może być obsługiwany przez
osoby, posiadające wiedzę techniczna i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.
Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania, w przeciwnym razie Wynajmujący może naliczyć opłatę za ponadnormatywne sprzątanie i przywrócenie studia do stanu pozwalającego na jego kolejne użytkowanie.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według Cennika wynajmu, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.
Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.
§3
Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.
Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.
W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
W studiu obowiązuje zakaz przybywania zwierząt.
Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, jak również za utrudnienia związane z pracami firm przyległych.
§4
Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg cennika lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.
Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
Odwołanie rezerwacji wynajmu studia na 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100%, w dniu sesji 100% wg cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego mailowo najpóźniej 72 h przed planowanym dniem wynajmu.
Wszelką odpowiedzialność finansową ze ew. straty lub uszkodzenia powstałe w studio podczas wynajmy ponosi Najemca.
Wszelkie uszkodzenia ścian wymagające ich malowania czy napraw pokrywa Najemca. 
Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. W przeciwnym razie Wynajmujący nalicza opłatę za sprzątnie studia w wysokości od 50 do 350 pln.
Obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz zostawiania rzeczy na klatce, schodach, holu.
Opłata za pozostawienie sprzętu, rzeczy itp na klatce schodowej, schodach, holu wynosi 2 000 pln.
§5
Rezerwacji studia można dokonać: mailowo: studio@summerstudio.com.pl.
Rezerwację zawsze należy potwierdzić mailowo lub za pośrednictwem profilu studia na portalu społecznościowym Facebook, lub za pośrednictwem profilu studia na fotograficznym w serwisie społecznościowym Instagram.
Płatności można dokonać w siedzibie studia kartą lub gotówką w dniu wynajmu. Przy dłuższych wynajmach (10 godzin i więcej istnieje możliwość wystawienia faktury przelewowej)
Czas trwania wynajmu studia liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji, do momentu opuszczenia go przez ostatnią osobę. 
W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego lub tak jak to określono w §4 niniejszego Regulaminu.
Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do wynajmu Studia.
§6
Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu studia fotograficznego “Summer Studio” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.
§7
Niniejszy regulamin obowiązuje od 20.05.2020 roku. 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
§8
Studio zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rezerwacji lub konieczności jej odwołania w przypadkach nagłych lub niezależnych od Studia.
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Summer Studio poprzez serwis.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest SUMMER STUDIO z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa, NIP: 8331042060.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane podane przez Zamawiającego są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Dane osobowe przekazane Summer Studio nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
Back to Top