Wynajem Rental Wypożyczalnia 

Canon C300 Mark III
Canon EF 16-35mm
Canon EF 24-70mm
Canon EF 70-200mm
Fujifilm GFX 100, Fujinon 32-64mm, 
Fujinon 45-100mm, MacBook Pro M1, ​​​​​​​
Fujifilm GFX 100, Fujinon 32-64, Fujinon 64-100, MacBook Pro M1 wynajem rental
Fujifilm GFX 100, Fujinon 32-64, Fujinon 64-100, MacBook Pro M1 wynajem rental
Fujifilm GFX 100 wynajem rental
Fujifilm GFX 100 wynajem rental
Fujinon 32-64mm rental wynajem
Fujinon 32-64mm rental wynajem
Fujinon 64-100mm rental wynajem
Fujinon 64-100mm rental wynajem
MacBook Pro M1 rental wynajem
MacBook Pro M1 rental wynajem
Eizo monito rental wynajem
Eizo monito rental wynajem
Atomos Ninja V rentakl wynajem
Atomos Ninja V rentakl wynajem
Wynajem Rental Wypożyczalnia 
Fujifilm GFX 100, Fujinon 32-64mm, 
Fujinon 45-100mm, MacBook Pro M1, 
Canon C300 Mark III
Canon EF 16-35mm
Canon EF 24-70mm
Canon EF 70-200mm
Regulamin Najmu Sprzętu Zdjęciowego Summer Studio

1. Warunkiem najmu sprzętu zdjęciowego od Summer Studio jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres studio@summerstudio.com.pl oraz akceptacja oferty finansowej i niniejszego Regulaminu Najmu Sprzętu Zdjęciowego Summer Studio.
 2. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1 powinno zawierać następujące informacje: 
• eksplikację sprzętu zdjęciowego 
• imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sprzęt w okresie najmu 
• data i miejsce realizacji zdjęć (w tym ilość dni zdjęciowych i transportowych – w przypadku zdjęć poza Warszawą) 
• dane do faktury VAT 
• informację o ewentualnych nietypowych sytuacjach wykorzystania kamery (np. zdjęcia lotnicze, podwodne lub inne lokacje narażające sprzęt na możliwość uszkodzenia) 
3. Po otrzymaniu zamówienia Summer Studio zobowiązuje się do przedstawienia oferty cenowej na sprzęt, którego dotyczy zamówienie oraz rezerwacji sprzętu.
 4. Summer Studio uznaje zamówienie za potwierdzone w momencie otrzymania maila zwrotnego z akceptacją warunków przedstawionych w ofercie, ale nie później jak na 2 dni robocze przed pobraniem sprzętu. Brak potwierdzenia oznacza anulowanie rezerwacji.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 24h przed datą wydania zamówionego sprzętu, Summer Studio zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości do 50% wartości najmu. 
6. Zaakceptowanie oferty lub pobranie sprzętu jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu i akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta. 
7. W przypadku składania zamówienia po raz pierwszy dodatkowym warunkiem najmu jest przedstawienia kopii dokumentów: wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, odpis z rejestru KRS, decyzję o nadaniu NIP i REGON oraz wpłata zaliczki w wysokości maksymalnie 50% wartości najmu. 
8. Strony umowy zastrzegają sobie, iż zestaw zamawianego sprzętu może ulec zmianie, a ewentualne różnice w pobranym sprzęcie będą zawarte w protokole odbioru sprzętu, który stanowi ostateczną podstawę do wystawienia faktury VAT. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za decyzję o zmianie listy sprzętu, podjętą przez osobę pobierającą sprzęt. 
9. Klient w momencie pobierania sprzętu od Summer Studio akceptuje stan techniczny sprzętu jako sprawny i pozbawiony uszkodzeń oraz przejmuje nad nim odpowiedzialność materialną do momentu jego zwrotu. 
10. W przypadku szkody powstałej w trakcie obowiązywania umowy, Klient zobowiązuje się do poinformowania Summer Studio o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi szkody w sprzęcie w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu sprzętu, Summer Studio zastrzega sobie prawo zgłoszenia Klientowi ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia zwrotu. Po dokonaniu oględzin zwróconego sprzętu Summer Studio poinformuje Klienta o szacunkowym koszcie i oczekiwanym terminie likwidacji szkody. Jeśli Klient nie zgłosi Summer Studio wybranego sposobu likwidacji szkody w ciągu 2 dni roboczych od momentu przedstawienia szacunkowego kosztu likwidacji, Summer Studio ma prawo rozpocząć likwidację szkody w trybie najszybszym dla zamknięcia sprawy, a kosztami likwidacji szkody obciążyć Klienta w formie faktury VAT. 
11. W przypadku uszkodzenia nośników cyfrowych (rekomendowanych przez producenta urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk) w trakcie obowiązywania umowy, Summer Studio nie ponosi odpowiedzialności za utracony przez Klienta materiał filmowy, ani za żadne powstałe w wyniku tego zdarzenia następstwa. 
12. W przypadku zwrotu sprzętu lub jego poszczególnych elementów w terminie innym niż ustalony Summer Studio ma prawo do roszczeń finansowych wobec Klienta w wysokości katalogowych cen najmu pobranego sprzętu za każdy dzień zwłoki. 
13. Klient zobowiązuje się uregulować należność za najem w terminie i formie uzgodnionym z Summer Studio.
Back to Top